^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Rodičovské združenie

Zástupkyňa pre Materskú školu v Lomnej oznamuje rodičom detí, ktoré budú navštevovať MŠ v školskom roku 2023/2024, že dňa 30.08.2023 o 15:00 hodine sa bude konať rodičovské združenie v budove materskej školy.

Prosíme rodičov, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024, aby na rodičovské združenie priniesli prefotený rodný list dieťaťa a prefotený preukaz poistenca dieťaťa.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

zaciatok ca0679 md

 

Rozlúčka predškolákov

Dňa 30.06.2022 sa deti z materskej školy rozlúčili účasťou na svätej omši v kostole a pripraveným programom pre svojich rodičov a učiteľky za účasti p. riaditeľky a p. starostu. Deti im zaspievali, zatancovali a nakoniec si pochutnali na výbornej torte. Predškoláci dostali Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania a k tomu aj darček s tablom. Prajeme im veľa šťastia v prvom ročníku. Fotky tu:

 

IMG 20230630 113832 800x600

 

 

 Beseda so včelárom

Včely sú pre náš život nenahraditeľné a nevyhnutné. Deti z našej materskej školy majú tieto informácie osvojené, pretože im o včelách a ich živote prišiel porozprávať pán Antušák. Zažili zaujímavú besedu so včelárom, ktorý ju obohatil o prekrásne reálne ukážky. Fotky tu:

 

IMG 20230621 094705 450x600

 

 

Školský výlet

Pri príležitosti MDD 1.6.2023 sa naše deti zúčastnili interaktívneho podujatia, ktoré pripravilo Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava na Oravskom hrade pod názvom „Rozprávkový venček zábudlivej princeznej Nezábudky“. Deti boli z výletu nadšené a mali veľkú radosť. Fotky tu:

IMG 0811 800x600 

 

Športová olympiáda

Dňa 08.06.2023 sme sa zúčastnili XXIV. ročníka športovej olympiády detí materskej školy. Olympiádu deti otvorili sľubom najmladších olympionikov v ZŠ s MŠ  v Oravskej Polhore. Deti súťažili v 5 športových disciplínach. Tento školský rok bol pre deti úspešný, získali sme 1.miesto v skoku do diaľky z miesta. Fotky tu:

348368366 981109826254911 8415593220820206771 n

 

Deň Matiek

Pri tejto príležitosti sme sa v nedeľu 21. mája 2023 stretli v kultúrnom dome na slávnostnom programe, ktorý si pripravili deti materskej školy i žiaci základnej školy. Po úvodnom slove pani riaditeľky a príhovore pána starostu sa kultúrny dom rozozvučal básňami, scénkami, radostným spevom a tancom detí. Fotky tu: 

DSCF6224 1600x1067

 

  Deň hasičov

Dňa 18.05.2023 nás navštívili hasiči. Oboznámili nás so svojou prácou, ako sa máme správať pri požiari a ako predísť takému požiaru. Následne sa deti mohli pokochať a oboznámiť s technikou a výbavou hasičov. Deti si mohli vyskúšať prilbu a striekanie vody z hadice. Veľkým zážitkom pre deti bolo stať sa aspoň na chvíľku hasičom – obliecť si výstroj, prilbu, pozrieť hasičské auto a pustiť sirénu. Deti prežili krásny deň plný nezabudnuteľných okamihov. Hasiči boli pre nich veľkou inšpiráciou a vzorom. Fotky tu:

 20230518 104529 800x600

 

Luskáčik

Dňa 16.05.2023 sa dvaja chlapci z našej materskej školy zúčastnili sútaže vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia s názvom LUSKÁČIK. Za splnenie všetkých vedomostných aktivít boli odmenení vareškami so 6 farebnými stužkami, diplomom a pexesom. Fotky tu:

 20230516 115204 450x600

 

 

Medzinárodný deň mlieka

Počas medzinárodného dňa mlieka sme pre deti zorganizovali rôzne aktivity, ktoré boli tvorivé a zážitkové. Deti si uvedomili význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky výživy. Taktiež sa naučili kto nám dáva mlieko a aké mliečne výrobky sa vyrábajú z mlieka. Najväčšiu radosť sme spozorovali pri „dojení“ mlieka priamo v triede na makete kravičky Milky. Fotky tu:

 

IMG 20230519 095715 800x600

 

 

den matiek

 

Beseda s lesníkom

Pri príležitosti apríla mesiaca lesov sme dňa 27.04. 2023 navštívili lesníka, poľovníka pána Karola Bodoríka. Obdaroval nás obrovskými poznatkami, skúsenosťami a zážitkami, s ktorými sa stretáva na potulkách prírodou. Deti išli oči nechať na jeho uniforme, parohách a vypchatom jazvecovi. Porozprával nám o práci poľovníkov, o posede. Odpovedal na zvedavé otázky detí, o živote v  lese. Deti prežili krásny deň plný nezabudnuteľných okamihov. Nielenže si rozšírili vedomosti, ale získali aj nové zručnosti s vábničkou na jelene – jelenie ručadlo. Fotky tu:

 20230427 101826 800x600

 

 

Štrngalky - Brngalky

"Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára..."

Ľudová pieseň má v hudobnej výchove predškolského veku výnimočné postavenie. Spolu s ľudovými rozprávkami, hrami, riekankami a tancom sú odjakživa súčasťou detského sveta. Vyjadrujú a uspokojujú túžbu detí po pohybe, rytme, odráža sa v nich vzťah detí k prírode, k zvieratám a ich záujem o prácu a zábavu dospelých. Dňa 26.04.2023 sa dievčatá z našej materskej školy zúčastnili súťaže v speve ľudových piesní. Za ich krásny spev boli odmenené diplomom, kinder vajíčkom, píšťalkou a perom. Fotky tu:

 20230426 112741 800x600

 

 

Deň Zeme

Deň Zeme je venovaný práve našej Zemi, ktorý sa tento rok konal 22. apríla. V našej materskej škole si uvedomujeme dôležitosť zachovania existencie na našej planéte, ktorú po nás „zdedia“ ďalšie generácie. Z toho dôvodu rozvíjame u detí environmentálnu gramotnosť už od útleho veku aj počas oslavovania významného dňa planéty Zem. V priebehu dňa deti spoznávali našu Zem, rozprávali sa o prírode, rastlinách a živočíchoch. Taktiež si postavili raketu zo stavebníc a vybrali sa ju prebádať z vesmíru. Vlastnými slovami vyjadrovali pozitívne a negatívne správanie ľudí k našej planéte a v role ochrancov prírody sa pokúsili navrhnúť riešenia na nápravu ich nevhodného správania. Deti sa pobrali aj do „lesa“, kde triedili odpad do správnych odpadkových košov. Cieľom oslavovania Dňa Zeme bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít. Fotky tu:

IMG 20230419 095313 800x600

 

 

Turistická vychádzka do lesa

„Jar v prírode“ je vďačnou témou na pestovanie lásky k prírode a na rozvíjanie environmentálnej výchovy. Turistickú vychádzku do blízkeho okolia sme využili na to, aby deti lepšie spoznali krásu okolitej prírody, uvedomili si potrebu jej ochrany a spoznali flóru v najbližšom okolí materskej školy. Radosť deti prejavili nielen pri pohybových aktivitách, ale aj pri pozorovaní jarnej prírody, zbieraní prírodného materiálu, ako napríklad šišiek, ihličia, machu, konárikov, trávy a pod. Deti upútali aj zvuky, ktoré sa ozývali lesom. Turistickú vychádzku zvládli všetky deti, strávili príjemné chvíle a prežili zaujímavé dopoludnie. Fotky tu:

 IMG 20230418 111035 800x600

 

pozvnka na zapis 2023 1

 

Pokyny k zápisu:

Do 1. ročníka možno prijať:

  • dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku do 31.08.2023,
  • dieťa, ktoré nedovŕši šesť rokov veku do 31.08.2023 ale má súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s nadaním, ktoré má súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast,
  • dieťa, ktoré dosiahlo školskú spôsobilosť.

Požiadavky na budúceho prváka:

  • vie sa primerane veku správne a zrozumiteľne vyjadrovať,
  • vie správne držať ceruzu v ruke,
  • pozná základné farby, 
  • pozná základné geometrické tvary,
  • vie napočítať do 10,
  • vie sa orientovať v priestore (hore, dole, vpredu, vzadu, vľavo).

Elektronicku prihlášku nájdete na webovom sídle školy : https://zs-lomna.edupage.org/register/

 

 

Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.202

Od 1. mája 2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu na všetky deti navštevujúce posledný ročník
materských škôl (predškoláci) a na všetkých žiakov základných škôl.


Dotácia na stravu nemá vplyv na čerpanie daňového bonusu.
Po novom bude môcť rodič dostávať daňový bonus a súčasne aj dotáciu na stravu .

Prihlásení stravníci:
Deti, ktoré už prihlásené na stravovanie v šk. roku 2022/2023, podávajú iba písomnú Žiadosť o dotáciu.
viď príloha č.2

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume 1,40 /za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo vyučovania v a odobralo obed.

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie v ŠJ Lomná
- Mesačná zálohová platba dieťaťa MŠ : celodenná 40€ / poldenná 35€ / Desiata 8 €
- pre prípad, že sa dieťa nestihne odhlásiť a nezúčastní sa vyučovania (obed si odoberie do
obedára). Ak sa nevyčerpá, bude vrátená na účet.
- Internet banking (Platí sa za máj do 10.-teho mája, za jún do 10.-teho júna. )

Číslo účtu : 404 600 7003 / 5600 Školská jedáleň pri ZŠ s , Lomná 36
IBAN: SK62 5600 0000 0040 4600 7003
Variabilný symbol : každé dieťa má svoje /
Špecifický symbol: 0000
Konštantný symbol : 0308
Správa pre adresáta: Meno a priezvisko dieťaťa

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie na školský rok 2022/2023

Platné od 01.05.2023

tab1

 

 

Súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu

Deti z triedy Usilovných včielok a Lienok si počas jedného týždňa pred veľkonočnými sviatkami vyzdobili reálne a papierové vajíčka. Ich kreatívne a zaujímavé výtvory zdobili interiér našej materskej školy. Počas vyhodnocovania súťaže o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu sme si kládli otázky: Ktoré vybrať? Ktoré je krajšie, farebnejšie? Ktoré dieťa bude výhercom? Počas vyberania výhercu sme si uvedomili, že krása a farebnosť je súčasťou každého výtvoru a nemožno tak vybrať len jedno. Všetky výtvory sú pre nás originálne. Z toho dôvodu považujeme za víťazov všetkých. Fotky tu:IMG 20230329 111703 800x600                                                                                                  

 

 

Ľudové zvyky a tradície na Veľkú noc

Zvyky a tradície spojené s veľkonočnou dobou majú náboženský, či inak symbolický význam. Deti v našej MŠ začali farbením veľkonočných vajíčok, výzdobou barančekov, výrobou veľkonočného korbáča, prípravou na šibačku. To všetko sú obľúbené veľkonočné zvyky a tradície, pomocou ktorých ľudia prežívajú najväčšie sviatky roka. Fotky tu:

 20230327 101039 800x600                                                                                              

 

 Zvedavá kvapôčka

„Zvedavá kvapôčka,“ tak sme nazvali Svetový deň vody v našej MŠ. Prezentáciou o kolobehu vody sme sa oboznámili s významom vody na Zemi. Pozreli sme si rozprávku: „O kvapôčke,“  vymaľovali sme pracovný list, kvapkám deti vymaľovali oči, nos, ústa. Zhotovili sme čelenky s kvapôčkou a súťažili kto najskôr vypije čistú vodu pomocou slamky. Deťom sa aktivity páčili a nakoniec sme si zacvičili s Fiha tralala – kvapi, kvap. Fotky tu:

 IMG 20230322 095219 800x600

 

 

Mamička, príď nám prečítať rozprávku

Čítanie kníh má v živote detí nezastupiteľné miesto. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vyzvať niektorých rodičov, aby prišli deťom prečítať rozprávky priamo do našej materskej školy. Pre deti to bola veľká vzácnosť, pretože počuli čítanie rozprávok od rodičov v prostredí materskej školy. Počas čítania pozorne počúvali a na záver pohotovo reagovali na otázky vyplývajúce z textu. Po odpočinku vypracovali pracovný list súvisiaci s čítanou rozprávkou O zlatej rybke. Rodičom za ochotu ďakujeme a veríme, že budú v čítaní pokračovať aj v domácom prostredí. Fotky tu:

 

IMG 20230314 121532 450x600

 

 

Rozprávková súťaž

Deti z našej materskej školy prežívajú mesiac marec spoznávaním rôznych druhov kníh. Tento „čarovný“ mesiac sme sa rozhodli spestriť rozprávkovými súťažami, ktoré prebiehali v obidvoch našich triedach. Deti prežili čas strávený v triedach riešením rôznych písmenkových tajničiek, pomenovávaním rozprávok a ich opisovaním na základe ilustrácií. Obohatením bol tangram zobrazujúci rozprávku o Červenej Čiapočke. Úlohou detí bolo v skupinách poskladať z tangramu jednotlivé postavy vystupujúce v danej rozprávke. Deti si tak rozvíjali priestorovú orientáciu, slovnú zásobu a logické myslenie. Na záver im Šípková Ruženka rozdala sladkú odmenu, ktorá im vyčarila na tvárach nefalšovaný úsmev. Fotky tu:

IMG 20230309 110203 800x600

 

 Návšteva školskej knižnice v ZŠ

Doobedie v školskej knižnici bolo pre deti z triedy Lienok a Usilovných včielok veľmi zaujímavé, pretože sa s pani učiteľkami presunuli do základnej školy. Spoznávali tam „tajomstvá“ školskej knižnice, ktoré im pútavým spôsobom sprístupňovala pani knihovníčka Mária Greňová. Deti tak mohli vidieť knižnicu v jej reálnej podobe. Taktiež prišli na to, aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Uvedomili si aj to, aké plní funkcie. Počas návštevy si napríklad prelistovali rôzne knihy a zoradili v skupinách obrázkovú postupnosť deja vybraných rozprávok. Deti dostali zaujímavú „domácu úlohu“, ktorú si splnili hneď po príchode do materskej školy. Nakreslili na papier rozprávku, ktorú majú najradšej. Fotky tu:

 

20230310 093458 800x600

 

 

Mesiac hlasného čítania

Mesiac hlasného čítania je aktivitou zapojenia sa rodiny do rozvoja čítania a formovania vzťahu dieťaťa ku knihe. Naším cieľom je, aby boli rodičia aktívne zapojení do čítania v úlohe čítajúcich a deti v úlohe počúvajúcich. Celá aktivita sa realizuje v rámci jedného kalendárneho mesiaca, ktorý je vyhlásený za Mesiac hlasného čítania. Každé dieťa dostane herný plán – cestičku. Jeho úlohou je vyfarbiť si jedno políčko tohto herného plánu, potom ho posunúť ďalšiemu dieťaťu, ktoré si berie knihu domov na čítanie.

 

20230313 120500

 

Bábkové divadlo - "Tri prasiatka"

Dňa 09.03.2023 sa učiteľky z triedy Lienka a Včielka rozhodli, že deťom zahrajú krátke divadielko s názvom rozprávky „Tri prasiatka“. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť deti s dramatickým umením. P. učiteľky stvárnili postavy prasiatok, ktoré sa volali Žltáčik, Modráčik, Červenáčik. Deti boli zaujaté, divadlo bolo pre nich zaujímavé. Fotky tu:

 IMG 20230309 100136 450x600

 

 

Boli sme v 1. triede ZŠ

Dňa 24.02.2023 sa naši predškoláci zúčastnili otvorenej hodiny v 1. ročníku ZŠ. Po radostnom zvítaní sa s kamarátmi - terajšími prvákmi, nás všetkých privítala pani učiteľka Mgr. Alena Urbánková. Pani učiteľka si pre deti pripravila rôzne aktivity a úlohy, ktoré s radosťou plnili. Prváci predviedli, čo sa za pár mesiacov vo „veľkej škole“ naučili a spolu so škôlkármi čítali, počítali, hrali sa a zabávali. Deti sa v škole cítili veľmi príjemne, o čom svedčilo ich nadšené rozprávanie. Veríme, že aj vďaka tomuto stretnutiu pôjdu deti k zápisu do prvej triedy s ľahkosťou a radosťou.

Fotky tu:

 IMG 20230224 105801 800x600

 

 

Fašiangový karneval

A opäť je tu fašiangové obdobie a s ním aj maškarné plesy a zábavy. Aj u nás v MŠ sa 9. februára 2023 konal karneval, ktorý už deti dlho očakávali. S radosťou si do škôlky priniesli masky a už sa nevedeli dočkať, kedy karneval začne. Vo vyzdobenej triede ich privítali pani učiteľky prezlečené za princeznú, motýlika a ježibabu, ktoré ich zabávali tancami, veselými pesničkami a súťažami. Napokon bola každá maska odmenená malým darčekom. Takto veselo sme prežili karnevalové dopoludnie. Fotky tu:

IMG 20230209 093440 800x600

 

Veselá fašiangová dielňa

Fašiangy Turíce, Veľká noc príde. Takto sa spieva v období pred Veľkou nocou. Počas tohto obdobia sa organizujú rôzne zábavy, plesy, svadby, karnevaly. Aj my sme sa s veľkou radosťou a snahou pripravovali na karneval v  MŠ. V našej fašiangovej dielni sme vyrábali rôzne farebné masky, hudobné nástroje, ktoré deti využili vo fašiangovom sprievode. Fotky tu:

20230213 120746 800x600

 

 

Nedajme vtáčikom zahynúť

Deti si citlivo uvedomujú dôležitosť starania sa o vybrané živočíchy počas zimného obdobia. Počas pobytu vonku pozorovali v okolí materskej školy rôznych vtákov. Vnímali tak potrebu pomoci vtáčikom formou sypania semiačok, maku a orechov do búdky pre vtáčiky. Mali z toho veľkú radosť, pretože pomohli vtáčikom prežiť tuhú zimu. Deti diskutovali o tom, ktorým vtákom pomohli a prišli na to, že niektoré vtáky odlietajú do teplých krajín. Jednu búdku pre vtáčiky sme spoločne umiestnili na okno našej materskej školy, ktorá im umožňuje pozorovať vtáctvo aj počas celého dňa. Fotky tu:

 IMG 20230206 091746 800x600

 

 

Zima - tvorba detí

Zima je pre našu materskú školu veľkou inšpiráciou v rôznych oblastiach výchovy a vzdelávania. Deti sa inšpirovali zimou práve vo svojej výtvarnej tvorbe. Počas tvorby využili rôzne materiály, ako napríklad odpadový papier, krabice z vreckoviek a staré noviny. Preukázali tak svoj pozitívny postoj k ochrane životného prostredia, čo je v súčasnosti veľmi žiadúce. Nezabúdame, že deti sú pre našu planétu Zem významnou budúcnosťou. Za pozitívne považujeme aj to, že si rozvíjali svoju fantáziu a tvorivosť. Fotky tu:

IMG 20230206 091719 800x600

 

Zimné radovánky 

Viete, kto sa najviac tešil zo snehu vo februári? Predsa my, škôlkari. To vám bola zábava, spolu sme sa sánkovali, guľovali, spúšťali na lopároch, či snehuliakov stavali. Pravá ZIMA, aká má byť, ako dobre, že si napadol milý sniežik. Fotky tu:

20230119 110418 800x600

 

 

ZačiatokPredch.12345678910Nasl.Koniec
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.