^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

O nás

 

Materská škola v Lomnej je umiestnená v neúčelovej budove /bývalá cirkevná budova/.  Prízemie tohto predškolského zariadenia tvorí vstupná miestnosť, hygienické zariadenia, jedáleň, kuchyňa s príslušnými priestormi, sklad. Na poschodí je umiestnená herňa, spálňa, práčovňa, hygienické zariadenie a kancelária. S prízemím ho spája vnútorné schodište. Školský dvor sa člení na dve časti - predný a zadný dvor. V priestoroch predného dvora sa nachádza domček s kĺzačkou do pieskoviska a z guľatiny zhotovené lavičky. Celý dvor areálu je trávnatý, využíva sa na rôzne pohybové aktivity. 

Materská škola je jednotriedna s počtom detí 24. Predškolákov je 14. Pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho prograu " Cesta do ríše prírody", vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie a v súlade so školským zákonom 245/2008. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania a obsah výchovy a vzdelávania. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí  v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíja osobnosť dieťaťa a jeho zručnosti. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje ho na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Poskytuje deťom celodennú výchovnú starostlivosť spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ďalej sa môžu prijať aj deti so špecialnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a deti s dodatočne odloženou školskou  dochádzkou.Deti po dovŕšení dvoch rokov môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Každé dieťa je jedinečná bytosť schopná pozitívneho vývoja. Chceme, aby v našej materskej škole mohlo každé dieťa zažiť pocit úspechu a šťastia. Chceme stavať na princípoch humanizácie výchovy a vzdelávania, práve na rozvoji vlastnej individuality v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa.

 

Našim cieľom je:

 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi
 • uľahčiť deťom plynulú adaptáciu na zmenené prostredie
 • vštepovať deťom úctu k národným a regionálnym tradíciám
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa
 • posilňovať úctu k rodičom
 • výchova základov k zdravému životnému štýlu a zodpovednosti za svoje zdravie
 • viesť deti k tvorbe a ochrane životného prostredia
 • podporiť zdravý telesný vývoj vplyvom pohybových aktivít
 • podporovať vzťah detí k poznávaniu a učeniu hrou
 • socializácia dieťaťa, kooperácia v skupine
 • položiť základy rešpektovania všeľudských etických hodnôt
 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti
 • dosiahnúť školskú pripravenosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať sa po celý život.

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.