^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Oznamy pre rodičov

MILÍ RODIČIA!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 

POPLATKY  MŠ, ŠJ

Vzhľadom na kompetencie väčšinových zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania, teda obcí a miest (príp. aj samosprávnych krajov – okrem materských škôl) vo veci určovania príspevkov:

  • na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
  • na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základných umeleckých školách
  • na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
  • na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času a vo veci určenia
  • výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania (v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni) ustanovenézákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) nemôže ministerstvo školstva v tejto veci vydať žiadne 

Je v plnej kompetencii zriaďovateľov materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, centier voľného času a zariadení školského stravovania či, a v akej miere pri vyberaní predmetných príspevkov zohľadnia výnimočnosť situácie spojenej s opatrením hlavného hygienika SR nadväzujúceho na opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom v súvislosti s pandémiou spôsobenou koronavírusom COVID-19.

Platný právny stav:

Materské školy

Podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou všeobecne záväzným nariadením.

V § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. je ustanovená možnosť, aby zriaďovateľ vo všeobecne-záväznom nariadení upravil platenie príspevku tak, že bude akceptovať predmetné ustanovenie odseku 7 a príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia jeho rozhodnutia sa nebude uhrádzať za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Zariadenia školského stravovania

Podľa §140 a §141 školského zákona výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, a výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Z vyššie uvedených ustanovení školského zákona vyplýva, že daná problematika je plne v kompetencii zriaďovateľa príslušnej materskej školy, základnej umeleckej školy, školského klubu detí a zariadení školského stravovania.

Zriaďovateľ môže prostredníctvom VZN riešiť aj situácie, ktoré vzniknú prerušením výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie.

Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.