^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Poplatky

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie

 

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Spolu

Dotácia

K úhrade

Materská škola

deti od 3 do 5 rokov

celodenná strava

0,36

0,85

0,24

0,35

1,80

-

1,80

Materská škola

Deti od 3 do 5 rokov Poldenná strava

0,36

0,85

 

0,35

1,56

 

1,55

Materská škola

Deti od 3 do 5 rokov Desiata

0,36

     

0,36

 

0,36

Materská škola

predškoláci a HN celodenná

0,36

0,85

0,24

0,35

1,80

1,20

0,60

Materská škola predškoláci a HN

poldenná

0,36

0,85

 

0,35

1,56

1,20

0,36

Materská škola

predškoláci a HN

0,36

       

--

0,36

Základná škola

1. stupeň

-

1,15

-

0,35

1,50

1,20

0,30

Realizácia platieb: vždy vopred do 10.-teho v mesiaci

 

-         Prostredníctvom prevodu v banke

-         Šekom – vyzdvihnúť v ŠJ

 

Číslo účtu : 404 600 7003/ 5600                  IBAN SK 62 5600 0000 00404 600 7003

 

Variabilný symbol : -- Špecifický symbol : -- Konštantný symbol : 0308

 

Správa pre adresáta : Meno a priezvisko stravníka

 

Pokyny:

-         Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy je nutné riešiť s vedúcou ŠJ.

-         Zmena kategórie alebo celkové odhlásenie je možné len k 1. dňu v mesiaci.

-         V prípade neuhradenia príspevku môže ŠJ odhlásiť stravníka zo stravy.

 

-         Na začiatku školského roka sú rodičia povinní vypísať zápisný lístok na stravovanie do 20.08. 

 
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.