^Na začiatok
  
  
  
Get Adobe Flash player

Informačný list zo ZRŠ

Milí rodičia!

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti tento informačný list. Jeho úlohou je pomôcť Vám, ale i nám. Predovšetkým však nášmu novému škôlkárovi, Vášmu dieťaťu. Obvykle je ťažké nájsť dostatok času na vysedávanie a počúvanie dobre mienených rád učiteliek Vašich detí a nám učiteľkám zas nevyhovujú rozhovory o Vašich maličkých medzi dverami.
Radi by sme teda touto cestou pomohli preklenúť Vašim deťom, Vám aj nám toto náročné obdobie.
 
V prvom rade si položte otázku: "Je moje dieťa pripravené a schopné ísť do materskej školy?"
 
Hľadajte spoločne odpovede na tieto otázky:
 
 • Komunikuje moje dieťa?
 • Rozpráva zrozumiteľne?
 • Má primeranú slovnú zásobu?
Dieťa nemusí mať v tomto veku bohatú slovnú zásobu, reč sa rozvíja postupne, deti majú dokonca tendenciu rozprávať len naozaj to, čo potrebujú, hoci v hlavičkách toho majú oveľa viac. Rečou dieťa vyjadruje svoje biologické potreby, ktoré sú v tomto veku najdôležitejšie: "Treba mi cikať".  "Som hladný". Keď dieťa nekomunikuje, alebo komunikuje len s Vami, adaptačný proces bude náročnejší. Nič vážne sa však nedeje, len musíme byť trpezliví. Aj my, aj Vy. 
 
 •  Vie si moje dieťa samostatne obuť papučky, obliecť aspoň jednu ponožku, či nohavice?
 •  Vie sa samostatne najesť?
 
Ak vie, je to výborné! Ak nevie, nič sa nedeje. Musíme ho to naučiť. Aj my, aj Vy. Je dobré, keď necháte dieťa doma jesť samostatne. Dajte im dostatok času a nehnevajte sa ak urobia neporiadok.
 
 • Ako obliekam svoje dieťa do MŠ?
 • Aké papučky som mu kúpil? 
 • Čo mu dám na obutie?
 
Vhodné obutie a oblečenie Vášho dieťaťa je veľmi dôležité. Dieťa potrebuje voľné a nenáročné oblečenie. Tepláčiky, samozrejme aj na prezlečenie, tielko, tričko. Oblečenie plné gombíkov, zipsov a patentov, môže byť síce pekné, ale absolútne nepraktické. Všetky deti sú krásne a nemusia mať ani to najmodernejšie oblečenie.Vaše deti sa budú oveľa lepšie a šťastnejšie cítiť v oblečení, ktoré postupne zvládnu aj samé. Chceme predsa, aby sa z nich stali samostatní a sebavedomí jedinci, ktorí sa nemusia trápiť s jedným nezvládnuteľným gombíkom a čakať, kým sa pani učiteľke uvoľnia ruky a príde ho poobliekať. Papupčky by mali byť dostatočne veľké a na celú nohu. Nevhodné sú našuchovačky, šľapky a tiež papuče s prackami. Samozrejme, výnimkou je ortopedická obuv.
 
 • Rozprávam sa s dieťaťom o materskej škole?
 • Vysvetlil som mu, prečo ide do materskej školy?
 • Zvládnem ja sám odchod dieťaťa do kolektívu?
 

Je veľmi dôležité, aby ste dieťa nestrašili rozprávaním typu: "Veď počkaj, v škôlke budeš musieť, toto, tamto!" Absolútne nevhodné je nadmieru sa dieťaťa vypytovať, či sa do škôlky teší a podobne. Nie! Odchod dieťaťa do škôlky musíte dieťaťu vysvetliť ako normálny prirodzený jav, ktorý je pokračovaním a postupom v ďalšom živote. Nie nejakou tragédiou. Skratka: "Vieš, ja teraz budem chodiť  do práce medzi tety a ujov, ty budeš chodiť do skôlky medzi detičky." Ďalšia dôležitá vec, ktorú treba zvládnuť je rozlúčka bez emócií a to na chodbe. Čím dlhší čas ste s dieťaťom v kontakte, tým viac času má premýšľať nad  tým, čo by mohlo urobiť, aby zvrátilo situáciu. Ak  potrebujete niečo povedať učiteľke, zaklopte na dvere ešte predtým, ako máte dieťa pripravené do triedy. Dúfame, že tieto praktické rady budete brať vážne, veľmi to pomôže Vám i nám, no predovšetkým Vášmu dieťaťu.

 

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

 

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole je 8 eur. Výška príspevku je stanovená obecným zastupiteľstvom dodatkom č. 2 k VZN č.2/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  Príspevok sa uhrádza osobne vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa ( §28 ods. 6 zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzdelávaní (šk.zákon) v znení neskorších predpisov)

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v HN podľa osobitných   predpisov (zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v HN v znení neskorších predpisov)

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo iných rod. dôvodov preukázateľným spôsobom (§ 28 ods. 7zákona č. 245/2008 z.z. o výchove a vzd.(ŠZ) v znení neskorších predpisov

Jednorázový poplatok ZRPŠ je 20 eur.

 
Copyright © 2013. Materská škola Lomná Rights Reserved.